Nathan, a Meredith: “Yo no te pregunto por tu marido muerto”