Era secreto, pero ya no: Elena Anaya, embarazada de su primer hijo